Transtek Partners

Transtek Systems' partners network:

Jordan 
Khaled Sabbagh
Tel: +962 7864 49184
E-mail: khaled@transtek.com

Qatar
Mohammad Samman
Tel: +974 5586 1741
E-mail: mjs@empowermc.com

Saudi Arabia
Tarif Khashaneh
Tel: +966 1416 0025
E-mail: tarifkh@alharafiit.com